Постанова КМУ від 19.07.2017 № 536 про внесення змін до Порядку електронного адмініструванян ПДВ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 липня 2017 р. № 536

Київ

Про внесення змін до Порядку електронного 
адміністрування податку на додану вартість
 та визнання такою, що втратила чинність, 
постанови Кабінету Міністрів України 
від 25 січня 2012 р. № 73

Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 569 “Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 87,ст. 2482; 2016 р., № 4,ст. 244), — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 788, зміни, що додаються.
  2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 р. № 73 “Про затвердження критеріїв, у разі відповідності яким платник податку на додану вартість вважається таким, що має позитивну податкову історію” (Офіційний вісник України, 2012 р., №11,ст. 414).

Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

Інд. 67

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 липня 2017 р. № 536

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку електронного 
адміністрування податку на додану вартість

1. Пункт 2 виключити.

2. Пункти 4—6 викласти в такій редакції:

“4. Рахунок у системі електронного адміністрування податку (далі — електронний рахунок) — рахунок, відкритий платнику податку в Казначействі, на який таким платником перераховуються кошти у сумі, необхідній для досягнення розміру суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — Реєстр), а  також у сумі, необхідній для сплати узгоджених податкових зобов’язань з податку.

Електронний рахунок відкривається платнику податку Казначейством автоматично на безоплатній основі.

Електронні рахунки відкриваються виключно на підставі реєстру платників податку, який ДФС надсилає Казначейству не раніше ніж за один робочий день до дати реєстрації особи платником податку.

У такому реєстрі зазначаються найменування або прізвище, ім’я та по батькові платника податку, податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб — підприємців, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта), індивідуальний податковий номер платника податку та дата реєстрації його платником податку.

Датою початку здійснення платником податку операцій з використанням електронного рахунка є дата реєстрації його платником податку (для платників податку, зареєстрованих до 1 лютого 2015 р. — 1 лютого 2015 р.).

Казначейство відповідно до вимог статті 69 Податкового кодексу України (далі — Кодекс) надсилає ДФС повідомлення про відкриття електронного рахунка в день його відкриття. Після надходження такого повідомлення ДФС інформує платника податку про реквізити його електронного рахунка.”.

3. У пункті 7:

1) абзац другий виключити;

2) в абзаці третьому слова “(в тому числі додаткового електронного рахунка)” виключити, а слова “номер та серія” і “серією та номером” замінити відповідно словами “серія (за наявності) та номер” і “серією (за наявності) та номером”;

3) в абзаці четвертому слова “, в тому числі суми податку, зараховані на додаткові електронні рахунки і не списані з рахунка станом на наступний робочий день з дня анулювання реєстрації платника податку — суб’єкта спеціального режиму оподаткування або виключення його з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування” виключити.

4. У пункті 9:

1) в абзаці четвертому слова “додаткових електронних рахунків” замінити словами і цифрами “з електронних рахунків, що були додатково відкриті відповідно до пункту 2001.2 статті 2001Кодексу платникам
податку — сільськогосподарським підприємствам, що до 1 січня 2017 р. застосовували спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 Кодексу”;

2) абзац п’ятий виключити;

3) абзац шостий викласти в такій редакції:

“Під час розрахунку показника ∑ПопРах також враховується сума коштів за результатами проведення органами Казначейства розрахунків платника податків з погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам з подальшим спрямуванням коштів відповідно до закону про Державний бюджет України на відповідний рік в рахунок погашення заборгованості з податку. При цьому для поповнення електронного рахунка враховується в межах проведених розрахунків з податку сума зменшення залишку узгоджених податкових зобов’язань такого платника податку, не сплачених до бюджету, строк сплати яких настав, що обліковується Казначейством до виконання в повному обсязі за коригуючими реєстрами.”;

4) в абзаці десятому та першому реченні абзацу одинадцятого слова “платником — суб’єктом спеціального режиму оподаткування” замінити словами і цифрами “платником податку – сільськогосподарським підприємством, що до 1 січня 2017 р. застосовував спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 Кодексу”;

5) абзац сімнадцятий після слів “за результатами перевірок” доповнити словами “, що проводяться відповідно до Кодексу”;

6) доповнити пункт абзацами такого змісту:

“Сума податку (∑Накл) платника податку, реорганізованого шляхом приєднання, злиття, перетворення, сформована на дату державної реєстрації припинення юридичної особи, використовується під час обчислення суми податку (∑Накл) правонаступника такого реорганізованого платника податку за умови повідомлення таким реорганізованим платником податку контролюючого органу відповідно до підпункту 16.1.10 пункту 16.1 статті 16 Кодексу та з урахуванням результатів проведеної згідно з підпунктом 78.1.7 пункту 78.1 статті 78 Кодексу документальної позапланової перевірки.

Сума податку (∑Накл) платника податку, реорганізованого шляхом поділу (з якого здійснюється виділ), сформована на дату державної реєстрації припинення юридичної особи (державної реєстрації створення юридичної особи правонаступника), використовується під час обчислення суми податку (∑Накл) правонаступника такого реорганізованого платника податку пропорційно до отриманої частки майна згідно з розподільним балансом за умови повідомлення таким реорганізованим платником податку контролюючого органу відповідно до підпункту 16.1.10пункту 16.1 статті 16 Кодексу та з урахуванням результатів проведеної згідно з підпунктом 78.1.7пункту 78.1 статті 78 Кодексу документальної позапланової перевірки.

Сума податку (∑Накл) платника податку, що реорганізовується шляхом поділу (з якого здійснюється виділ), зазначається таким платником податку у заяві відповідно до розподіленої частки майна згідно з розподільним балансом, яка подається у складі податкової декларації з податку із зазначенням платників податку — правонаступників.

Сума податку (∑Накл) платника податку, що є правонаступником платника податку, якого реорганізовано, зазначається таким платником податку — правонаступником у заяві відповідно до отриманої частки майна згідно з розподільним балансом, яка подається у складі податкової декларації з податку із зазначенням платників податку, яких реорганізовано. Така заява подається після підтвердження суми податку (∑Накл) документальною перевіркою контролюючого органу.”.

5. Доповнити Порядок пунктом 9такого змісту:

“91. Якщо у платника податку загальна сума податкових зобов’язань, зазначених ним у поданих податкових деклараціях з урахуванням уточнюючих розрахунків, перевищує суму податку, що міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Реєстрі (∑Перевищ), а сума податку (∑Накл), визначена відповідно до пункту 9 цього Порядку, є недостатньою для реєстрації таким платником податкової накладної або розрахунку коригування до такої податкової накладної за звітні (податкові) періоди виникнення зазначеного перевищення, платник податку має право зареєструвати податкову накладну або розрахунок коригування в Реєстрі на суму податку, що дорівнює значенню показника ∑Перевищ, зменшеного на суму задекларованих до сплати податкових зобов’язань за періоди починаючи з 1 липня 2015 р. (включаючи податкові зобов’язання, які були сплачені платником податку, та податкові зобов’язання, які не були сплачені платником податку) та збільшеного на значення показника ∑ПопРах незалежно від значення показника Накл, визначеного відповідно до пункту 9 цього Порядку.

Платник податку має право зареєструвати в порядку, визначеному абзацом першим цього пункту, тільки податкові накладні за звітні (податкові) періоди, в яких виникло перевищення податкових зобов’язань, зазначених платником податку у поданих податкових деклараціях з урахуванням уточнюючих розрахунків до них, над сумою податку, що міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Реєстрі (∑Перевищ).”.

6. У пункті 12:

1) в абзаці першому слова “(в тому числі на додаткові електронні рахунки)” виключити;

2) абзац другий виключити.

7. В абзаці другому пункту 13 і пункті 14 слова “(в тому числі додаткових електронних рахунків)” виключити.

8. Пункти 19 і 20 викласти в такій редакції:

“19. За підсумками звітного (податкового) періоду відповідно до задекларованих у податкових деклараціях з податку результатів діяльності, а також у разі подання уточнюючих розрахунків до податкової декларації з податку, платником податку проводиться розрахунок з бюджетом у порядку, визначеному статтею 200 Кодексу.

Для перерахування до бюджету сум узгоджених податкових зобов’язань відповідно до поданої податкової декларації з податку ДФС не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення граничного строку, встановленого Кодексом для самостійної сплати податкових зобов’язань, надсилає Казначейству реєстр платників податку, в якому зазначаються найменування або прізвище, ім’я та по батькові платника податку, податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб – підприємців, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта), індивідуальний податковий номер платника податку, звітний (податковий) період та сума податку, що підлягає перерахуванню до бюджету.

На підставі такого реєстру Казначейство не пізніше останнього дня строку, встановленого Кодексом для самостійної сплати податкових зобов’язань, перераховує суми податку до бюджету з електронних рахунків платника податку.

У разі подання платником податку уточнюючих розрахунків до податкових декларацій з податку за попередні звітні (податкові) періоди, які передбачають збільшення податкових зобов’язань з податку, що підлягають перерахуванню до бюджету, для перерахування таких зобов’язань до бюджету ДФС не пізніше наступного робочого дня подання таких уточнюючих розрахунків надсилає Казначейству реєстр платників податку, в якому зазначаються найменування або прізвище, ім’я та по батькові платника податку, податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб — підприємців, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта), індивідуальний податковий номер платника податку, звітний (податковий) період та сума податку, що підлягає перерахуванню до бюджету.

На підставі такого реєстру Казначейство перераховує суми податку до бюджету.

У разі подання платниками податку уточнюючих розрахунків до податкових декларацій з податку за попередні звітні (податкові) періоди, за результатами яких зменшуються позитивні нарахування в межах залишку узгоджених податкових зобов’язань, не сплачених до бюджету, що обліковуються Казначейством до виконання в повному обсязі, ДФС не пізніше наступного робочого дня подання таких уточнюючих розрахунків надсилає Казначейству коригуючий реєстр.

На підставі такого реєстру Казначейство уточнює інформацію, зазначену в раніше надісланих реєстрах.

У разі зміни даних платника податку, зазначених в абзаці першому цього пункту, та/або реквізитів його поточного рахунка, на який зараховуються кошти з електронного рахунка, ДФС надсилає Казначейству коригуючі реєстри.”.

9. У пункті 21:

1) в абзаці першому слова “в рахунок сплати податкових зобов’язань з податку” замінити словами і цифрами “в рахунок сплати податкового боргу з податку, що виник починаючи з 1 липня 2015 року”;

2) перше речення абзацу третього після слів “підлягає перерахуванню до бюджету” доповнити словами і цифрами “в рахунок погашення податкового боргу з податку, що виник починаючи з 1 липня 2015 року”.

10. У підпункті 2 пункту 22 слова і цифри “та/або на поточний рахунок відповідно допункту209.18 статті 209 Кодексу” виключити.

11. Пункт 23 виключити.

12. Пункт 24 викласти в такій редакції:

“24. Казначейство подає ДФС в розрізі платників податку інформацію про перераховані з їх електронних рахунків кошти до бюджету або на поточний рахунок у день, що настає за днем такого перерахування, та про не перераховані суми у зв’язку з відсутністю коштів на таких рахунках.

На запит платника податку ДФС подає шляхом надсилання електронного повідомлення інформацію про рух коштів на його електронному рахунку (інформація про суми коштів, перерахованих з електронного рахунка платника податку до бюджету, на поточний рахунок платника податку).”.

13. У пункті 25 слова і цифри “Розрахунок з бюджетом у зв’язку з поданням уточнюючого розрахунку відповідно допункту 50.1 статті 50 Кодексу, сплата” замінити словом “Сплата”.

14. Пункт 26 викласти в такій редакції:

“26. Повернення надміру сплачених податкових зобов’язань з податку, зарахованих до бюджету з електронного рахунка платника податку в порядку, визначеному пунктом 2001.5 статті 2001 Кодексу, здійснюється шляхом перерахування таких коштів виключно на електронний рахунок платника податку, а у разі його відсутності на дату звернення платника податку із заявою про повернення надміру сплачених податкових зобов’язань з податку чи на дату фактичного повернення коштів — шляхом перерахування на поточний рахунок платника податку в установі банку.”.

15. Пункт 28 виключити.

_____________________