ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ від 25.10.2017 № 2370/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Щодо порядку анулювання реєстрації особи як платника ПДВ

Державна фіскальна служба України розглянула лист платника щодо порядку анулювання реєстрації особи як платника податку та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами Кодексу (пункт 1.1 статті 1 Кодексу).

Відповідно до статті 5 Кодексу поняття, правила та положення, установлені Кодексом та законами з питань митної справи, застосовуються виключно до регулювання відносин, передбачених статтею 1 Кодексу. При цьому інші терміни, що застосовуються у Кодексі і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами.

Порядок реєстрації особи як платника ПДВ та анулювання реєстрації платника регулюється статтями 180 – 184 розділу V Кодексу та регламентується Положенням про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 № 1130, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2014 за № 1456/26233 (далі – Положення).

Пунктом 184.1 статті 184 Кодексу встановлено, що реєстрація особи як платника ПДВ діє до дати анулювання реєстрації як платника податку такій особі, яка проводиться шляхом виключення з реєстру платників податку і відбувається у випадках, визначених у підпунктах “а” – “з” пункту 184.1 статті 184 Кодексу.

Згідно з підпунктом 184.2 статті 184 Кодексу анулювання реєстрації на підставі, визначеній у підпункті “а” пункту 184.1 статті 184 Кодексу, здійснюється за заявою платника податку, а на підставах, визначених у підпунктах “б” – “з” пункту 184.1 статті 184 Кодексу, може здійснюватися за заявою платника податку або за самостійним рішенням відповідного контролюючого органу.

У разі анулюванню реєстрації особи як платника податку останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня, що настає за останнім днем попереднього податкового періоду, та закінчується днем анулювання реєстрації (пункт 184.6 статті 184 Кодексу).

Пунктом 184.7 статті 184 Кодексу визначено, якщо товари/послуги, необоротні активи, суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту, не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, такий платник податку в останньому звітному (податковому) періоді не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника податку зобов’язаний визначити податкові зобов’язання по таких товарах/послугах, необоротних активах виходячи із звичайної ціни відповідних товарів/послуг чи необоротних активів, крім випадків анулювання реєстрації як платника податку внаслідок реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення відповідно до закону.

Відповідно до підпункту 14.1.71 пункту 14.1 статті 14 Кодексу звичайною ціною є ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору, якщо інше не встановлено цим Кодексом. Якщо не доведено зворотне, вважається, ш;о така звичайна ціна відповідає рівню ринкових цін.

Ринковою ціною є ціна, за якою товари (роботи, послуги) передаються іншому власнику за умови, що продавець бажає передати такі товари (роботи, послуги), а покупець бажає їх отримати на добровільній основі, обидві сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, володіють достатньою інформацією про такі товари (роботи, послуги), а також ціни, які склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності – однорідних) товарів (робіт, послуг) у порівняних економічних (комерційних) умовах (підпункт 14.1.219 пункт 14.1 статті 14 Кодексу).

Отже, платник податку, у якого на момент анулювання реєстрації особи як платника ПДВ обліковуються необоротні активи, суми податку по яких під час їх придбання були включені до складу податкового кредиту, які не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, повинен не пізніше такої дати нарахувати податкові зобов’язання за такими необоротними активами виходячи з їх звичайної ціни, визначеної на момент такого нарахування.

Оскільки під час анулювання реєстрації особи в якості платника податку ліквідації необоротних активів не здійснюється, підстави для застосування пункту 189.1 статті 189 Кодексу відсутні.